กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวทัศนีย์์ อุตมฉันท์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 
นางนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์

นางสาวสุวรรณา อนุทรงศํกดิ์

นางวัชราภรณ์ วัฒนศัพท์

นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน

นายธเนศ เจริญทรัพย์

นายชิติพัทธ์ คำศรี


นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณดารักษ์

นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง
นายถิรายุ ธารีนาท

นางสาววิไลพรรณ แก้วขันตี

นางสาววกุุลวดี บุญสมภพ

นายณภพ วานิชสาร