กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวนันทพร ภุมมา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 
นายวินัย หยั่งถึง
นางพีรญา บุญสืบ

นางสาวปัทมา ปานแดง
นายวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร


นายสุรวิทย์ แสนทวีสุข