กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 

นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 

นางประกายรัตน์ ทองอยู่

นางสาวณรัชต์ เชี่ยวการปราบ

นายอนนท์ ประสงค์มณี

นางสาวปิยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์
นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์

นายรัฐพล หนันกระโทก
นางสาววิพุธ บางขาม
นางสาวปาริชาติ จารุดิลกกุล

นางสาวกุลปรียา มากวัฒนสุข