"ลูกส.ส.๒ มีสัมมาคารวะ"   อัตลักษณ์ของผู้เรียน           "แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ"    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
 
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาพัฒนาผู้เรียน  


 

 
 

 

 
 

โรงเรียนราชนันทาจารยย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
16 ซอย โชติวัฒ 18 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-959-3747 โทรสาร 02-959-3751 Website : www.samsen2.ac.th